Dokumenty

Wzory dokumentów przygotowane przez renomowaną kancelarię prawną. Gotowe do automatycznego wygenerowania. Stale aktualizowane zgodnie z bieżącymi zmianami w prawie.

Umowa o pracę

Umowa o pracę określa treść stosunku pracy, czyli relację pracownika i pracodawcy. Prawo nakłada na pracodawcę obowiązek podpisania z pracownikiem umowy o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy, a zlekceważenie tego obowiązku karane jest grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Nawiązując stosunek pracy należy zwrócić uwagę na to, aby w umowie znalazły się wszystkie, wymagane przez prawo, elementy. Ponadto, w interesie pracodawcy jest, aby dodatkowe postanowienia umowy zabezpieczały jego interesy.

Pakiet „Umowa o pracę” gwarantuje, że podpisywany z pracownikiem dokument będzie spełniał wszystkie wymagania prawne (w tym przewidziane przez RODO), a ponadto pozwoli Ci wprowadzić do umowy dodatkowe postanowienia dotyczące:

 • poufności
 • zakazu konkurencji
 • przeniesienia na pracodawcę prawa autorskich do utworów pracownika
 • zastosowania monitoringu wizyjnego
 • powierzenie pracownikowi mienia

Skorzystaj z generatora i stwórz umowę, która odpowie na wszystkie Twoje potrzeby.

15 zł netto
Utwórz dokument
Przed przejściem do kreatora dokumentu zostaniesz przenieniesiony do płatności. Wybierz dogodną dla Ciebie formę płatności i zacznij wypełniać dokument. Zaloguj się, by stworzyć dokument, korzystając z opłaconej subskrypcji.

Umowa zlecenia

Umowa zlecenie jest, często stosowaną w praktyce, alternatywą dla umowa o pracę. Jej zawarcie nie podlega regulacjom Kodeksu pracy, co pozwala na zwiększenie elastyczności stosunku prawnego łączącego zleceniodawcę i zleceniobiorcę oraz ograniczenie obowiązków jakie Kodeks nakłada na pracodawcę. Jej prawidłowe sporządzenie jest niezwykle ważne dla trwałości stosunku prawnego łączącego strony umowy, przebiegu współpracy oraz możliwości dochodzenia odszkodowania, jeżeli jedna ze stron nie zrealizuje swojej części umowy. Konstruując umowę zlecenia należy zwrócić uwagę na to, aby znalazły się w niej wszystkie, wymagane przez prawo elementy. Dodatkowo, każda ze stron powinna zwrócić uwagę na to, aby umowa jak najlepiej zabezpieczała jej indywidualne interesy.

Pakiet „Umowa zlecenia” gwarantuje, że zawierana umowa będzie spełniał wszystkie wymagania prawne (w tym przewidziane przez RODO), a ponadto pozwoli Ci wprowadzić do umowy dodatkowe postanowienia dotyczące:

 • poufności
 • zakazu konkurencji w czasie trwania umowy
 • przeniesienia na zleceniodawcę prawa autorskich do utworów zleceniobiorcy

W pakiecie znajdziesz ponadto:

 • wzór rachunku wykonanych godzin zlecenia
 • wzór ewidencji wykonanych godzin zlecenia

Skorzystaj z generatora i stwórz umowę, która odpowie na wszystkie Twoje potrzeby.

15 zł netto
Utwórz dokument
Przed przejściem do kreatora dokumentu zostaniesz przenieniesiony do płatności. Wybierz dogodną dla Ciebie formę płatności i zacznij wypełniać dokument. Zaloguj się, by stworzyć dokument, korzystając z opłaconej subskrypcji.

Umowa o świadczenie usług - B2B (dla samozatrudnionych będących płatnikami podatku VAT)

Umowa o świadczenie usług z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą określa wzajemne zobowiązania usługodawcy i usługobiorcy. Jej prawidłowe sporządzenie jest niezwykle ważne dla trwałości stosunku prawnego łączącego strony umowy, przebiegu współpracy oraz możliwości dochodzenia odszkodowania, jeżeli jedna ze stron nie zrealizuje swojej części umowy. Konstruując umowę o świadczenie usług należy zwrócić uwagę na to, aby znalazły się w niej wszystkie, wymagane przez prawo, elementy. Dodatkowo, każda ze stron powinna zwrócić uwagę na to, aby umowa jak najlepiej zabezpieczała jej indywidualne interesy.

Pakiet „Umowa o świadczenie usług (B2B)” gwarantuje, że zawarta umowa będzie spełniała wszystkie wymagania prawne (w tym przewidziane przez RODO), a ponadto pozwoli Ci wprowadzić do umowy dodatkowe postanowienia dotyczące:

 • poufności
 • zakazu konkurencji
 • przeniesienia na usługobiorcę praw autorskich do utworów usługodawcy

Skorzystaj z generatora i stwórz umowę, która odpowie na wszystkie Twoje potrzeby.

15 zł netto
Utwórz dokument
Przed przejściem do kreatora dokumentu zostaniesz przenieniesiony do płatności. Wybierz dogodną dla Ciebie formę płatności i zacznij wypełniać dokument. Zaloguj się, by stworzyć dokument, korzystając z opłaconej subskrypcji.

Klauzula informacyjna dla pracownika

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli osławione RODO. Od tego dnia, podczas pozyskiwania danych osobowych konieczne jest podanie osobie, której dane dotyczą szeregu informacji, szczegółowo określonych w rozporządzeniu. Naruszenie tego obowiązku może narazić Cię na bardzo dotkliwe kary finansowe.

Nie ryzykuj – skorzystaj z LegalPass i stwórz dokument zawierający wszystkie informacje, jakie musisz podać osobie, z którą zawierasz umowę o pracę.

10 zł netto
Utwórz dokument
Przed przejściem do kreatora dokumentu zostaniesz przenieniesiony do płatności. Wybierz dogodną dla Ciebie formę płatności i zacznij wypełniać dokument. Zaloguj się, by stworzyć dokument, korzystając z opłaconej subskrypcji.

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorcy

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli osławione RODO. Od tego dnia, podczas pozyskiwania danych osobowych konieczne jest podanie osobie, której dane dotyczą szeregu informacji, szczegółowo określonych w rozporządzeniu. Naruszenie tego obowiązku może narazić Cię na bardzo dotkliwe kary finansowe.

Nie ryzykuj – skorzystaj z LegalPass i stwórz dokument zawierający wszystkie informacje, jakie musisz podać osobie, z którą zawierasz umowę zlecenia.

10 zł netto
Utwórz dokument
Przed przejściem do kreatora dokumentu zostaniesz przenieniesiony do płatności. Wybierz dogodną dla Ciebie formę płatności i zacznij wypełniać dokument. Zaloguj się, by stworzyć dokument, korzystając z opłaconej subskrypcji.

Klauzula informacyjna dla usługodawcy (B2B)

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli osławione RODO. Od tego dnia, podczas pozyskiwania danych osobowych konieczne jest podanie osobie, której dane dotyczą szeregu informacji, szczegółowo określonych w rozporządzeniu. Naruszenie tego obowiązku może narazić Cię na bardzo dotkliwe kary finansowe.

Nie ryzykuj – skorzystaj z LegalPass i stwórz dokument zawierający wszystkie informacje, jakie musisz podać osobie prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, z którą zawierasz umowę.

10 zł netto
Utwórz dokument
Przed przejściem do kreatora dokumentu zostaniesz przenieniesiony do płatności. Wybierz dogodną dla Ciebie formę płatności i zacznij wypełniać dokument. Zaloguj się, by stworzyć dokument, korzystając z opłaconej subskrypcji.

Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Polskie prawo szczegółowo reguluje jako dane możesz pobrać od osoby, którą zatrudniasz. Ponadto, od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli osławione RODO. Od tego dnia, podczas pozyskiwania danych osobowych konieczne jest podanie osobie, której dane dotyczą szeregu informacji, szczegółowo określonych w rozporządzeniu. Pobranie od pracownika danych, do których przetwarzania nie jesteś uprawniony może narazić Cię na bardzo dotkliwe kary finansowe.

Nie ryzykuj – skorzystaj z kwestionariusza przygotowanego przez ekspertów LegalPass i miej pewność, że działasz zgodnie z prawem!

10 zł netto
Utwórz dokument
Przed przejściem do kreatora dokumentu zostaniesz przenieniesiony do płatności. Wybierz dogodną dla Ciebie formę płatności i zacznij wypełniać dokument. Zaloguj się, by stworzyć dokument, korzystając z opłaconej subskrypcji.

Klauzula informacyjna dla kandydata

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli osławione RODO. Od tego dnia, podczas pozyskiwania danych osobowych konieczne jest podanie osobie, której dane dotyczą szeregu informacji, szczegółowo określonych w rozporządzeniu. Naruszenie tego obowiązku może narazić Cię na bardzo dotkliwe kary finansowe.

Nie ryzykuj – skorzystaj z LegalPass i stwórz dokument zawierający wszystkie informacje, jakie musisz podać osobie, która bierze udział w rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

10 zł netto
Utwórz dokument
Przed przejściem do kreatora dokumentu zostaniesz przenieniesiony do płatności. Wybierz dogodną dla Ciebie formę płatności i zacznij wypełniać dokument. Zaloguj się, by stworzyć dokument, korzystając z opłaconej subskrypcji.

Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy

Polskie prawo szczegółowo reguluje jako dane możesz pobrać od osoby, która ubiega się o przyjęcie do pracy. Ponadto, od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli osławione RODO. Od tego dnia, podczas pozyskiwania danych osobowych konieczne jest podanie osobie, której dane dotyczą szeregu informacji, szczegółowo określonych w rozporządzeniu. Pobranie od kandydata do pracy danych, do których przetwarzania nie jesteś uprawniony może narazić Cię na bardzo dotkliwe kary finansowe.

Nie ryzykuj – skorzystaj z kwestionariusza przygotowanego przez ekspertów LegalPass i miej pewność, że działasz zgodnie z prawem!

10 zł netto
Utwórz dokument
Przed przejściem do kreatora dokumentu zostaniesz przenieniesiony do płatności. Wybierz dogodną dla Ciebie formę płatności i zacznij wypełniać dokument. Zaloguj się, by stworzyć dokument, korzystając z opłaconej subskrypcji.

Umowa o zachowaniu poufności

0 zł netto
Utwórz dokument
Przed przejściem do kreatora dokumentu zostaniesz przenieniesiony do płatności. Wybierz dogodną dla Ciebie formę płatności i zacznij wypełniać dokument. Zaloguj się, by stworzyć dokument, korzystając z opłaconej subskrypcji.

Umowa o pracę

Umowa o pracę określa treść stosunku pracy, czyli relację pracownika i pracodawcy. Prawo nakłada na pracodawcę obowiązek podpisania z pracownikiem umowy o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy, a zlekceważenie tego obowiązku karane jest grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Nawiązując stosunek pracy należy zwrócić uwagę na to, aby w umowie znalazły się wszystkie, wymagane przez prawo, elementy. Ponadto, w interesie pracodawcy jest, aby dodatkowe postanowienia umowy zabezpieczały jego interesy.

Pakiet „Umowa o pracę” gwarantuje, że podpisywany z pracownikiem dokument będzie spełniał wszystkie wymagania prawne (w tym przewidziane przez RODO), a ponadto pozwoli Ci wprowadzić do umowy dodatkowe postanowienia dotyczące:

 • poufności
 • zakazu konkurencji
 • przeniesienia na pracodawcę prawa autorskich do utworów pracownika
 • zastosowania monitoringu wizyjnego
 • powierzenie pracownikowi mienia

Skorzystaj z generatora i stwórz umowę, która odpowie na wszystkie Twoje potrzeby.

Umowa zlecenia

Umowa zlecenie jest, często stosowaną w praktyce, alternatywą dla umowa o pracę. Jej zawarcie nie podlega regulacjom Kodeksu pracy, co pozwala na zwiększenie elastyczności stosunku prawnego łączącego zleceniodawcę i zleceniobiorcę oraz ograniczenie obowiązków jakie Kodeks nakłada na pracodawcę. Jej prawidłowe sporządzenie jest niezwykle ważne dla trwałości stosunku prawnego łączącego strony umowy, przebiegu współpracy oraz możliwości dochodzenia odszkodowania, jeżeli jedna ze stron nie zrealizuje swojej części umowy. Konstruując umowę zlecenia należy zwrócić uwagę na to, aby znalazły się w niej wszystkie, wymagane przez prawo elementy. Dodatkowo, każda ze stron powinna zwrócić uwagę na to, aby umowa jak najlepiej zabezpieczała jej indywidualne interesy.

Pakiet „Umowa zlecenia” gwarantuje, że zawierana umowa będzie spełniał wszystkie wymagania prawne (w tym przewidziane przez RODO), a ponadto pozwoli Ci wprowadzić do umowy dodatkowe postanowienia dotyczące:

 • poufności
 • zakazu konkurencji w czasie trwania umowy
 • przeniesienia na zleceniodawcę prawa autorskich do utworów zleceniobiorcy

W pakiecie znajdziesz ponadto:

 • wzór rachunku wykonanych godzin zlecenia
 • wzór ewidencji wykonanych godzin zlecenia

Skorzystaj z generatora i stwórz umowę, która odpowie na wszystkie Twoje potrzeby.

Umowa o świadczenie usług - B2B (dla samozatrudnionych będących płatnikami podatku VAT)

Umowa o świadczenie usług z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą określa wzajemne zobowiązania usługodawcy i usługobiorcy. Jej prawidłowe sporządzenie jest niezwykle ważne dla trwałości stosunku prawnego łączącego strony umowy, przebiegu współpracy oraz możliwości dochodzenia odszkodowania, jeżeli jedna ze stron nie zrealizuje swojej części umowy. Konstruując umowę o świadczenie usług należy zwrócić uwagę na to, aby znalazły się w niej wszystkie, wymagane przez prawo, elementy. Dodatkowo, każda ze stron powinna zwrócić uwagę na to, aby umowa jak najlepiej zabezpieczała jej indywidualne interesy.

Pakiet „Umowa o świadczenie usług (B2B)” gwarantuje, że zawarta umowa będzie spełniała wszystkie wymagania prawne (w tym przewidziane przez RODO), a ponadto pozwoli Ci wprowadzić do umowy dodatkowe postanowienia dotyczące:

 • poufności
 • zakazu konkurencji
 • przeniesienia na usługobiorcę praw autorskich do utworów usługodawcy

Skorzystaj z generatora i stwórz umowę, która odpowie na wszystkie Twoje potrzeby.

Klauzula informacyjna dla pracownika

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli osławione RODO. Od tego dnia, podczas pozyskiwania danych osobowych konieczne jest podanie osobie, której dane dotyczą szeregu informacji, szczegółowo określonych w rozporządzeniu. Naruszenie tego obowiązku może narazić Cię na bardzo dotkliwe kary finansowe.

Nie ryzykuj – skorzystaj z LegalPass i stwórz dokument zawierający wszystkie informacje, jakie musisz podać osobie, z którą zawierasz umowę o pracę.

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorcy

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli osławione RODO. Od tego dnia, podczas pozyskiwania danych osobowych konieczne jest podanie osobie, której dane dotyczą szeregu informacji, szczegółowo określonych w rozporządzeniu. Naruszenie tego obowiązku może narazić Cię na bardzo dotkliwe kary finansowe.

Nie ryzykuj – skorzystaj z LegalPass i stwórz dokument zawierający wszystkie informacje, jakie musisz podać osobie, z którą zawierasz umowę zlecenia.

Klauzula informacyjna dla usługodawcy (B2B)

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli osławione RODO. Od tego dnia, podczas pozyskiwania danych osobowych konieczne jest podanie osobie, której dane dotyczą szeregu informacji, szczegółowo określonych w rozporządzeniu. Naruszenie tego obowiązku może narazić Cię na bardzo dotkliwe kary finansowe.

Nie ryzykuj – skorzystaj z LegalPass i stwórz dokument zawierający wszystkie informacje, jakie musisz podać osobie prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, z którą zawierasz umowę.

Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Polskie prawo szczegółowo reguluje jako dane możesz pobrać od osoby, którą zatrudniasz. Ponadto, od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli osławione RODO. Od tego dnia, podczas pozyskiwania danych osobowych konieczne jest podanie osobie, której dane dotyczą szeregu informacji, szczegółowo określonych w rozporządzeniu. Pobranie od pracownika danych, do których przetwarzania nie jesteś uprawniony może narazić Cię na bardzo dotkliwe kary finansowe.

Nie ryzykuj – skorzystaj z kwestionariusza przygotowanego przez ekspertów LegalPass i miej pewność, że działasz zgodnie z prawem!

Klauzula informacyjna dla kandydata

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli osławione RODO. Od tego dnia, podczas pozyskiwania danych osobowych konieczne jest podanie osobie, której dane dotyczą szeregu informacji, szczegółowo określonych w rozporządzeniu. Naruszenie tego obowiązku może narazić Cię na bardzo dotkliwe kary finansowe.

Nie ryzykuj – skorzystaj z LegalPass i stwórz dokument zawierający wszystkie informacje, jakie musisz podać osobie, która bierze udział w rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy

Polskie prawo szczegółowo reguluje jako dane możesz pobrać od osoby, która ubiega się o przyjęcie do pracy. Ponadto, od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli osławione RODO. Od tego dnia, podczas pozyskiwania danych osobowych konieczne jest podanie osobie, której dane dotyczą szeregu informacji, szczegółowo określonych w rozporządzeniu. Pobranie od kandydata do pracy danych, do których przetwarzania nie jesteś uprawniony może narazić Cię na bardzo dotkliwe kary finansowe.

Nie ryzykuj – skorzystaj z kwestionariusza przygotowanego przez ekspertów LegalPass i miej pewność, że działasz zgodnie z prawem!

Umowa o zachowaniu poufności

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia optymalnego działania strony internetowej oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego serwisu. Pozwala to m.in. dostosować wygląd strony internetowej oraz reklamy do Państwa preferencji. Pliki cookies wykorzystujemy także w celach statystycznych. Zarządzać plikami coookies mogą Państwa z poziomu wykorzystywanej przeglądarki internetowej.