Regulamin Serwisu

Obowiązuje od 8 lipca 2021 12:11

Regulamin serwisu internetowego LEGALPASS.EU

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, sposób i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez usługodawcę poprzez serwis internetowy LEGALPASS.EU. Serwis internetowy LEGALPASS.EU pozwala użytkownikowi na skorzystanie z kreatora dokumentów prawnych i wygenerowanie dokumentu w postaci cyfrowej w formacie edytowalnym docx lub nieedytowalnym pdf.

 2. Usługi świadczone są w języku polskim. Usługi świadczone są na całym świecie za pośrednictwem sieci Internet, przy czym prawem właściwym określającym prawa i obowiązki usługodawcy i usługobiorców jest prawo polskie.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (tj.Dz.U.2020.287) – do Konsumentów, i w zakresie obejmującym Rozdział 4 ustawy - do Jednoosobowych przedsiębiorców oraz innych ustaw.

 4. Wszelkie prawa do serwisu internetowego LEGALLPASS.EU, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych w serwisie należą do usługodawcy.

 5. Dla skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także zakupu treści cyfrowych przez użytkownika niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Akceptacja regulaminu przez użytkownika oznacza akceptację zasad świadczenia usług i zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje użytkownika do przestrzegania zawartych w nim reguł.

 6. Użytkownik może skontaktować się z usługodawcą poprzez następujące kanały komunikacji:

  a) e-mailowo na adres: [email protected]

  b) pocztą tradycyjną na adres: RODOPASS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów

II. Definicje

 1. W przypadku pojęć pisanych z dużej litery, które będą pojawiały się w treści regulaminu, usługodawca nadaje im następujące znaczenie:

  a) Cennik: zestawienie informacji o opłatach za daną Subskrypcję udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie;

  b) Dokument: treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu – w szczególności wzór dokumentu obejmującego umowę, wniosek lub pismo przedsądowe/sądowe. Dokument przybiera postać pliku elektronicznego w formacie pdf lub docx.

  c) Hasło: ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego przez Klienta Konta.

  d) Jednoosobowy przedsiębiorca – osobą fizyczna, dokonującą w Serwisie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie Przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  e) Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 z późn. zm.);

  f) Konsument: Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonującą w Serwisie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową [stosownie do art. 221 Kodeksu Cywilnego];

  g) Konto Użytkownika: zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy wraz z treściami cyfrowymi, w którym gromadzone są dane Użytkownika (w szczególności o złożonych Zamówieniach i wygenerowanych Dokumentach), oznaczony indywidualnym Loginem i Hasłem, dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym Użytkownika Serwisu;

  h) Login: unikatowy sposób identyfikacji Użytkownika Serwisu, niezbędny do zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika i wykorzystywany przez zarejestrowanego Użytkownika przy korzystaniu z Serwisu;

  i) Przepisy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1291)

  j) Regulamin: niniejszy regulamin serwisu internetowego LEGALPASS.EU;

  k) Rejestracja: dobrowolna, jednorazowa procedura polegająca na utworzeniu indywidualnego Konta Użytkownika w Serwisie, dokonana zgodnie z Regulaminem, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności Serwisu;

  l) Serwis: ogół funkcjonalności udostępniony użytkownikowi przez Usługodawcę na stronie internetowej pod adresem www.legalpass.eu;

  m) Subskrypcja: zbiór określonych funkcjonalności Serwisu udostępnionych Użytkownikowi posiadającemu Konto Użytkownika za opłatą zgodnie z Cennikiem na określony w Cenniku okres czasu;

  n) Umowa o świadczenie usług: umowa świadczenia Usługi przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i porozumiewania się na odległość w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  o) Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Dokumentów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta przez złożenie i zaakceptowanie Zamówienia w Serwisie zgodnie z Regulaminem lub inny sposób przewidziany w Regulaminie;

  p) Usługa: – świadczenie odpłatne lub nieodpłatne dokonywane przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika polegające na udostępnieniu Użytkownikowi określonych funkcjonalności Serwisu i treści cyfrowych, m.in. Konta Użytkownika wraz z kreatorem dokumentów prawnych w ramach danej Subskrypcji;

  q) Usługodawca: RODOPASS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS: 0000770025, REGON: 382474377, NIP: 5170397140, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 5000,00 złotych;

  r) Użytkownik:

  • Jednoosobowy przedsiębiorca
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowę sprzedaży Dokumentów przez złożenie i zaakceptowanie Zamówienia w Serwisie zgodnie z Regulaminem lub inny sposób przewidziany w Regulaminie;
  • Konsument - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  • osoba prawna;

  s) Zamówienie: oświadczenie woli Użytkownika w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

III. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie Serwisu wymaga urządzenia z dostępem do Internetu takiego jak komputer, tablet, smartfon itp. oraz oprogramowania do przeglądania zasobów Internetu typu Internet Explorer (wersja Microsoft Edge - 18.17763 lub nowsza), FireFox (wersja 70.0 lub nowsza), Opera (wersja 64.0 lub nowsza), Chrome (wersja 78 lub nowsza), Safari (wersja 12.1 lub nowsza z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH). Rekomendowana rozdzielczość pozioma ekranu to rozdzielczość powyżej 1024 pikseli.
 2. Dla prawidłowego działania Serwisu, przeglądarka musi spełniać następujące wymagania dotyczące funkcjonalności:
  • Przeglądarka musi akceptować pliki cookie,
  • Przeglądarka musi być skonfigurowana do uruchamiania JavaScript,
  • Przeglądarka musi obsługiwać 256-bitowe szyfrowanie SSL.
 3. Dokonanie Rejestracji albo złożenie Zamówienia wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 4. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania zmierzające do wykorzystania Serwisu w celach innych niż określone w Regulaminie są zabronione.
 5. Usługodawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione danych Użytkowników, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki, które ograniczą zagrożenia, w szczególności rekomenduje się stosowanie programów antywirusowych. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę Loginu i Hasła i nieudostępnianie ich osobom nieupoważnionym do korzystania z Konta Użytkownika.
 6. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub świadczeniu Usług z przyczyn technicznych (w tym prac rozwojowych, konserwacyjnych, usterek, napraw etc.) na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

IV. Rodzaje usług i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę mają charakter odpłatny jak i nieodpłatny.

 2. Usługami nieodpłatnymi są:

  a) możliwość korzystania z ograniczonej funkcjonalności Serwisu – przeglądanie zawartości Serwisu, które pozwalają na zapoznanie się ogólnodostępnymi informacjami zawartymi w Serwisie bez konieczności zakładania Konta Użytkownika, w tym z Cennikiem oraz wariantami Subskrypcji;

  b) przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych w formie newslettera,

  c) możliwość skorzystania z Subskrypcji testowej przez okres 14 dni bez konieczności dokonywania opłaty za korzystanie.

 3. Usługą odpłatną jest:

  a) skorzystanie z przedstawionego w Cenniku wariantu Subskrypcji, która umożliwia wykorzystanie wszystkich lub oznaczonych funkcji Serwisu, w tym Konta Użytkownika oraz wykorzystania kreatora Dokumentów albo

  b) skorzystanie z jednorazowego dostępu do kreatora Dokumentów i zakup Dokumentu bez konieczności Rejestracji i zakładania Konta Użytkownika.

 4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami pkt VII Regulaminu, Usługodawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Dokumentu. Usługodawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Dokumentu, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie.

 5. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej Użytkownik powinien być świadomy, że korzystanie z Dokumentów stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tą działalnością gospodarczą lub działalnością jakichkolwiek osób trzecich, w szczególności związaną z treścią Dokumentów. Wszystkie propozycje umieszczone przez Usługodawcę w Dokumentach są niewiążące dla Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i powinny być wykorzystywane po dokładnym przeanalizowaniu ich potencjalnych skutków prawnych i faktycznych, w szczególności, jeżeli chodzi o odpowiedni dobór treści danego dokumentu do okoliczności prawnych lub faktycznych występujących lub mających wystąpić pomiędzy jej stronami. Szczególną uwagę powinno zwrócić się na wykorzystanie umów o dzieło oraz umów zlecenia ze względu na możliwość ich zakwestionowania przez organy skarbowe i inne organy administracji publicznej, w szczególności ze względu na ich pozorność.

 6. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami lub Jednoosobowymi przedsiębiorcami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, którą dany Użytkownik wprowadza do Dokumentu przy wykorzystaniu kreatora, jak również nie odpowiada za formę i treść Dokumentu w przypadku jego samodzielnych modyfikacji przez Użytkownika (odstępstwo od przekazanego przez Usługodawcę wzorca Dokumentu).

V. Zakładanie i korzystanie z Konta Użytkownika

 1. Dostęp do Konta Użytkownika następuje po dokonaniu Rejestracji i wybraniu wariantu Subskrypcji.

 2. Założenie Konta Użytkownika wiąże się z poniesieniem opłaty zgodnie z Cennikiem, chyba, że Użytkownik wybierze Subskrypcję testową.

 3. Użytkownik dokonuje Rejestracji przy użyciu formularza rejestracyjnego. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na podaniu adresu poczty elektronicznej oraz ustaleniu Hasła.

 4. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zarejestrowanie Konta Użytkownika również przy pomocy konta Facebook lub Google.

 5. Rejestracja Konta Użytkownika dokonuje się z chwilą wpisania danych określonych w formularzu rejestracyjnym oraz zaznaczeniu checkboxa potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem, a w przypadku Subskrypcji odpłatnych, z chwilą otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia opłacenia Subskrypcji przez Użytkownika.

 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w Serwisie i jest zobowiązany w szczególności do:

  a) korzystania ze Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

  b) powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne,

  c) powstrzymywania się od wykorzystywania Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia za pośrednictwem Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.,

  d) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 7. Usługodawca może zablokować dostęp do Konta Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika lub Usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika lub Usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika lub Usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do jego Konta lub Usług na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta Użytkownika na jego Koncie Użytkownika.

VI. Zakup Usługi lub Dokumentu i płatności

 1. Umieszczenie w Serwisie informacji o dostępnych Usługach wraz z oznaczeniem ich ceny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy na świadczenie usług lub Umowy sprzedaży.

 2. Zakup danej Subskrypcji polega na jej wybraniu spośród propozycji przedstawionych w Cenniku i kliknięciu przycisku „Wybieram” co powoduje przejście do ekranu Zamówienia.

 3. Użytkownik może zakupić Usługę w następujący sposób:

  a) wykupienie Subskrypcji na czas określony – cena i czas obowiązywania Subskrypcji zgodnie z obowiązującym Cennikiem – umowa zawierana jest na czas określony, a Użytkownik opłaca Subskrypcję z góry za cały okres obowiązywania Subskrypcji, Użytkownik korzysta z Serwisu i Konta Użytkownika przez cały okres obowiązywania Umowy na świadczenie usług;

  b) wykupienie Subskrypcji na czas nieokreślony – cena Subskrypcji zgodnie z obowiązującym Cennikiem – użytkownik może zrezygnować z Usług w dowolnym momencie i nie ponosić opłat związanych z Subskrypcją, ponowne korzystanie z Serwisu wymaga opłacenia Subskrypcji za najbliższy okres rozliczeniowy – Użytkownik korzysta z Serwisu i Konta Użytkownika, kiedy opłaci Subskrypcję;

  c) wykupienie jednorazowego Dokumentu – cena Dokumentu zgodnie z obowiązującym Cennikiem – zakup Dokumentu nie wymaga założenia Konta Użytkownika, dokument generowany jest wypełnieniu formularza Zamówienia, kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” oraz dokonaniu zapłaty przy pomocy dostępnych metod płatności.

 4. Moment zawarcia Umowy na świadczenie usług i Umowy sprzedaży:

  a) Umowy określone w pkt 3 lit. a) i b) zawierane są z chwilą Rejestracji Konta Klienta i opłacenia Subskrypcji;

  b) Umowa określona w pkt 3 lit. c) zawierana jest z chwilą potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” oraz opłacenia Zamówienia.

 5. Moment rozwiązania Umowy na świadczenie usług:

  a) Umowa określona w pkt. 3 lit. a) rozwiązuje się z chwilą upływu okresu obowiązywania Subskrypcji na jaki została zawarta, Konto Klienta po tym okresie zostaje nieaktywne, a jego funkcjonalności ograniczone do dostępu do danych Użytkownika i opcji opłacenia Subskrypcji;

  b) Umowa określona w pkt. 3 lit. b) rozwiązuje się z chwilą upływu okresu za jaki została opłacona Subskrypcja – na zasadzie „nie płacisz – nie korzystasz”. Po upływie tego okresu funkcjonalności Konta Użytkownika zostają ograniczone do dostępu do danych Użytkownika i opcji opłacenia Subskrypcji.

 6. Po upływie obowiązywania Subskrypcji Użytkownik może zamknąć Konto Użytkownika co wiąże się z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług w tym zakresie. Konto Użytkownika zamykane jest natychmiast i Użytkownik nie ma do niego dostępu przy użyciu dotychczasowych danych do logowania. Zamknięcie Konta Użytkownika jest nieodwracalne.

 7. W przypadku dokonania jednorazowego zakupu Dokumentu, Użytkownik po dokonaniu płatności może pobrać wygenerowany Dokument za pomocą udostępnionego w Serwisie linku.

 8. W przypadku wyboru Subskrypcji, wygenerowany Dokument zapisuje się w Koncie Użytkownika, a Użytkownik w dowolnej chwili może ten dokument pobrać na dysk twardy swojego komputera.

 9. Dokument stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 10. Do prawidłowego korzystania z Dokumentu wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).

 11. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Dokument, może zgłosić ten problem kontaktując się bezpośrednio z Usługodawcą kanałami komunikacji opisanymi w pkt. I ust. 6 Regulaminu.

 12. Ceny Usług i Dokumentów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 13. Klient ma możliwość zapłaty ceny za świadczone Usługi w następujący sposób:

  a) przelewem bankowym,

  b) poprzez płatność elektroniczną realizowaną w systemie rozliczeniowym,

  c) kartą płatniczą.

 14. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie przez Serwis faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), co jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej, co jednak nie wyłącza prawa Usługodawcy do wystawiania faktur w takiej formie. Użytkownik może zrezygnować wystawiania i udostępniania faktur drogą elektroniczną zgłaszając takie żądanie Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail. Faktury papierowe wysyłane są na adres do korespondencji podany podczas rejestracji, a w przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji na adres wskazany podczas składania Zamówienia.

 15. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w Zamówieniu.

 16. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VII. Reklamacje

 1. Usługodawca gwarantuje, że wszelkie Dokumenty, a także funkcjonalności Serwisu są wolne od wad.
 2. Usługodawca zapewnia poprawne działanie Serwisu i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, zgłoszone przez Użytkowników. Usługodawca ponadto zapewnia wysoką jakość usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym Usług.
 3. Usługodawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na potrzebę przeprowadzenia konserwacji lub rozbudowy bazy technicznej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym szybkość przesyłu danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej z których korzysta Klient.
 5. W przypadku ujawnienia wady Dokumentu lub Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację. Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem kanałów komunikacji opisanych w pkt. I ust. 6 Regulaminu.
 6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 7. Usługodawca odpowiada na żądania wskazane w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Usługodawcy.

VIII. Prawo odstąpienia

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy w przypadku Umowy sprzedaży oraz Umowy świadczenia usług w ramach odpłatnej Subskrypcji. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Dokumentu lub Subskrypcji Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Dokumentu lub Subskrypcji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników lub ich reprezentantów, jest Usługodawca.
 2. Administrator zapewnienia ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO").
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz ich ochrony, jak również prawa przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora oraz dane kontaktowe do Administratora znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej https://legalpass.eu/polityka-prywatnosci/

X. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. Konsument i Jednoosobowy przedsiębiorca ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności ma prawo:

  a) wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),

  b) wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

  c) wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta i Jednoosobowego przedsiębiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  a) https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Usługodawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2021 r.
 2. W razie zaistnienia sporu Konsument oraz Jednoosobowy przedsiębiorca może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko Usługodawcy przed właściwy sąd powszechny.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem albo Jednoosobowym przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Serwisu, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Usługodawcy, a także w razie zmiany mających zastosowanie do Serwisu przepisów prawa.
 5. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zmienionej treści Regulaminu w Serwisie oraz poinformowanie Użytkownika o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Regulamin wchodzi w życie wobec Użytkowników korzystających z usług opisanych w Regulaminie w terminie 14 dni od jego ogłoszenia i poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu, o ile Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie nie zostanie w tym czasie rozwiązana.
 6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą jego wejścia w życie. W przypadku takich Zamówień zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia optymalnego działania strony internetowej oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego serwisu. Pozwala to m.in. dostosować wygląd strony internetowej oraz reklamy do Państwa preferencji. Pliki cookies wykorzystujemy także w celach statystycznych. Zarządzać plikami coookies mogą Państwa z poziomu wykorzystywanej przeglądarki internetowej.